ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη

Ο τρόπος να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην υποδομή και τις εφαρμογές μας

Διαχείριση Αρχείων Καταγραφής (SIEM - Log Management)

Η διαχείριση αρχείων καταγραφής (log management) περιλαμβάνει τη μέθοδο ανάλυσης μεγάλων όγκων μηνυμάτων καταγραφής που προέρχονται από συστήματα υπολογιστών όπως των αρχείων ελέγχου, των αρχείων συμβάντων και των αρχείων καταγραφής αλλαγών.

Μάθετε Περισσότερα

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Συστημάτων (SIEM - Operational Intelligence)

H Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι η λεπτομερειακή ανάλυση των δεδομένων από όλα τα συστήματα σε μία επιχείρηση, έτσι ώστε να προκύψουν στοιχεία που κάνουν εφικτή τη σωστή λήψη αποφάσεων. Αυτή είναι επίσης η καλύτερη μέθοδος για την ανίχνευση προβλημάτων στο εσωτερικό των υποδομών.

Μάθετε Περισσότερα

Δικτυακή Ασφάλεια με Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (SIEM Network Security)

Τα συστήματα SIEM χρησιμοποιούν προληπτική παρακολούθηση, ταχεία αντιμετώπιση προβλημάτων, προηγμένη συσχέτιση και ειδικές αναζητήσεις εξασφαλίζοντας ότι μία κακόβουλη δραστηριότητα μπορεί να ανακαλυφθεί αλλά και να αντιμετωπιστεί άμεσα, πρίν ζημιωθεί μία επιχείρηση.

Μάθετε Περισσότερα

Ασφάλεια Εφαρμογών με Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (SIEM Application Security)

Μέσω ενός συστήματος επιχειρησιακής νοημοσύνης, μπορεί να καταστρωθεί μία στρατηγική προληπτικής παρακολούθησης της ασφάλειας των κρίσιμων εφαρμογών, εύκολη στην εφαρμογή αλλά και τη συντήρησή της, δίνοντας πλήρη ορατότητα απέναντι σε επιθέσεις που γίνονται.

Μάθετε Περισσότερα

Διαχείριση Αρχείων Καταγραφής (SIEM - Log Management)

Η διαχείριση αρχείων καταγραφής (logfiles management) περιλαμβάνει τη μέθοδο ανάλυσης μεγάλων όγκων μηνυμάτων καταγραφής που προέρχονται από συστήματα υπολογιστών (δηλ. των αρχείων ελέγχου, των αρχείων συμβάντων, των αρχείων καταγραφής αλλαγών, κλπ.). Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή όλων των αρχείων που έχουν καταγραφεί, τη συγκέντρωση τους σε ένα σύστημα, τη διατήρησή τους μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, την ανάλυση καταγραφής σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την δυνατότητα εύρεσης και αναφοράς συμβάντων. Η διαχείριση αρχείων καταγραφής επιβάλλεται από κανόνες ασφαλείας, τις αρχές εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου και την κανονιστική συμμόρφωση που σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη.

Πρώτα πραγματοποιείται η συλλογή, η κατηγοριοποίηση και επεξεργασία όλων των ταχέως κινούμενων δεδομένων που προκύπτουν από τις εφαρμογές, τους διακομιστές και τις συσκευές είτε είναι φυσικές, εικονικές, ή στο σύννεφο. Στη συνέχεια μπορείτε να αναζητήσετε και αναλύσετε όλα τα πρόσφατα και παλαιότερα δεδομένα.

Η περαιτέρω αξιοποίηση των αρχείων καταγραφής (logfiles) ή συμβάντων (event logs) είναι συνήθως δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Η εύρεση μηνυμάτων λάθους μέσα σε διαφορετικού τύπου αρχεία καταγραφής ή συμβάντων από πολλαπλούς διακομιστές δεν είναι καθόλου απλή. Με ένα κατάλληλο σύστημα ανάλυσης αρχείων συμβάντων SIEM (Security Information and Event Management) είναι εφικτή η αναζήτηση όλων των ζωτικών στοιχείων από τα συστήματα μειώνοντας σημαντικά το χρόνο επίλυσης προβλημάτων.

Ένα τέτοιο σύστημα είναι ιδανικό και αναγκαίο ταυτόχρονα, ώστε μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός να συμμορφωθεί με πρότυπα όπως PCI-DSS, SAS70 και άλλα, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες πολιτικές.

Λεπτομέρειες:

 • Χαμηλό κόστος κτήσης, λειτουργίας και συντήρησης
 • Ευκολία στη χρήση και την ανάπτυξη
 • Κατηγοριοποίηση οποιοδήποτε είδους δεδομένου από οποιαδήποτε πηγή
 • Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
 • Υποστήριξη πολλών διαφορετικών συστημάτων
 • Καινοτόμος συσχέτιση πολύπλοκων γεγονότων (correlation analysis)

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Συστημάτων (SIEM - Operational Intelligence)

Η αλλαγή στην υποδομή μιας επιχείρησης είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει ειδικά συστήματα διαχείρισης, ενημερώσεις ασφαλείας, πιθανά λάθη σε λογισμικό/υλισμικό. Αυτό αφορά το προσωπικό διαχείρισης συστημάτων αλλά και τη διοίκηση της επιχείρησης.

H Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι μία διαδικασία παροχής πληροφοριών που κάνουν εφικτή τη σωστή λήψη αποφάσεων από τους ανθρώπους. Πιό συγκεκριμένα, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα στο σύστημα επιχειρησιακής νοημοσύνης, και οι ενέργειες που γίνονται μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθούνται και να συγκρίνονται με τις αλλαγές που συνήθως πρέπει να γίνονται. Το ίδιο ισχύει και για την ανίχνευση προβλημάτων στο εσωτερικό των υποδομών.

Με τη συνεχή παρακολούθηση της κυκλοφορίας των δεδομένων, το σύστημα μπορεί να εντοπίσει πότε έχει ξεκινήσει προβληματική λειτουργία σε κάποια υπηρεσία, συγκρίνοντας αυτά τα δεδομένα για αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η σύγκριση των μηνυμάτων λάθους με προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στο δίκτυο στο παρελθόν, μειώνει σημαντικά τον χρόνο για την επίλυση προβλημάτων αλλά και εύρεσης της αιτίας των προβλημάτων (root-cause analysis).

Λεπτομέρειες:

 • Αποτελεσματικότητα επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Ανάλυση περιστατικών σε πληροφοριακά συστήματα σε σχέση με το πώς αυτά επηρρεάζουν τις επιχειρηματικές διασικασίες (κενά πόρων, προβλήματα συστημάτων, προβλήματα σε συστήματα τρίτων κα.)
 • Ορθή εκτέλεση επιχειρησιακών διαδικασιών μέσα σε μία επιχείρηση

Δικτυακή Ασφάλεια με Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (SIEM Network Security)

Ποτέ δεν ήταν πιο προσοδοφόρες αλλά και ελκυστικές οι ηλεκτρονικές επιθέσεις προς επιχειρήσεις-στόχους από κακόβουλους χρήστες του κυβερνοχώρου. Τα συστήματα SIEM χρησιμοποιούν προληπτική παρακολούθηση, ταχεία αντιμετώπιση προβλημάτων, προηγμένη συσχέτιση και ειδικές αναζητήσεις για την αποφυγή του κινδύνου για μία επιχείρηση. Ύστερα από την εμφάνιση των Εξελιγμένων Συνεχιζόμενων Απειλών (APT – Advanced Persistent Threats), το κόστος μίας παραβίασης αυξάνεται σε πολύ υψηλότερο ποσοστό από αυτό που πιστεύουν οι επιχειρήσεις σήμερα. Εξ ορισμού, ή ανίχνευση μίας επίθεσης APT πριν από μία παραβίαση είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Τα συστήματα SIEM προσφέρουν ειδικά εργαλεία για τον εντοπισμό των επιθέσεων APT κάτι πολύ χρήσιμο σε επιχειρήσεις.

Ενώ η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η λήψη και ανάλυση των στοιχείων αυτών πρέπει να είναι απρόσκοπτη και απλή. Για να εξασφαλιστεί αυτό, ένα σύστημα SIEM δημιουργεί λεπτομερή αλλά περιεκτικά στατιστικά στοιχεία και ειδοποιήσεις. Το σύστημα παράγει συνεχείς αναφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικών πινάκων κατάστασης (dashboard) παρέχοντας σαφή επισκόπηση όλων των πληροφοριών ασφάλειας. Αυτό εξασφαλίζει ότι μία κακόβουλη δραστηριότητα μπορεί να ανακαλυφθεί αλλά και να αντιμετωπιστεί άμεσα, πρίν ζημιωθεί στην πραγματικότητα μία επιχείρηση δηλαδή.

Ένα σύστημα SIEM μπορεί να διασυνδεθεί με συστήματα ERP, βάσεις δεδομένων και συστήματα ανθρωπίνων πόρων. Η συλλογή δεδομένων ξεκινά από το δίκτυο και τις συσκευές ασφάλειας, τους διακομιστές (servers) και τις εφαρμογές, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ των εφαρμογών, των επιχειρήσεων και των υποδομών, αφού είναι εφικτό να ανιχνευθεί μέχρι και η πιό πολύπλοκη απειλή.

Λεπτομέρειες:

 • Ανάλυση των γεγονότων ασφάλειας και APT (Εξελιγμένες Συνεχιζόμενες Απειλές)
 • Αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση του χρόνου που δαπανάται για τη συμμόρφωση σε πρότυπα ποιότητας και κανονισμούς
 • Συντονισμός για τον καθορισμό της δυναμικής απόδοσης μίας επιχείρησης.
 • Εξασφάλιση των στοιχείων που απαιτούνται για τον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών (business process reengineering)
 • Εντοπισμός λανθασμένων παραμετροποιήσεων και σφαλμάτων στις υποδομές
 • Δραματική μείωση του χρόνου εύρεσης της αιτίας ενός προβλήματος (root-cause analysis)

Ασφάλεια Εφαρμογών με Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (SIEM Application Security)

Η συνεχής παρακολούθηση των κρίσιμων εφαρμογών συχνά ξεχνιέται ώς διαδικασία αφού όλοι εστιάζονται στα τείχη προστασίας (firewalls), διακομιστές (servers), δρομολογητές (routers) και τους μεταγωγείς (switches). Μέσω ενός συστήματος επιχειρησιακής νοημοσύνης, μπορεί να καταστρωθεί μία στρατηγική προληπτικής παρακολούθησης της ασφάλειας των κρίσιμων εφαρμογών, εύκολη στην εφαρμογή αλλά και τη συντήρησή της. Μια επιτυχημένη στρατηγική ασφάλειας εφαρμογών, δίνει στους διαχειριστές πλήρη ορατότητα απέναντι στις πολιτικές ασφάλειας και επιθέσεις που γίνονται. Το κλειδί για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας και των επιδόσεων μίας εφαρμογής είναι ουσιαστικά η κατανόηση του τί είναι μια επίθεση και πώς ακριβώς λειτουργεί.

Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των εφαρμογών προσφέροντας μια αξιόπιστη πλατφόρμα ασφάλειας για την επίτευξη συνεχούς ελέγχου ασφάλειας πάνω σε οποιοδήποτε περιβάλλον όπως SAP, Oracle, Microsoft SQL μέσω λεπτομερειακής ανάλυσης αρχείων συμβάντων (logs), πληροφοριών από δομημένες πηγές δεδομένων, πληροφοριών από βάσεις δεδομένων ρυθμίσεων (CMDB), βάσεις δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης, ιατρικών αρχείων, οικονομικών συστημάτων κ.α.

Λεπτομέρειες:

 • Συλλογή, συγκέντρωση, ανάλυση και σύνοψη πληροφοριών
 • Λεπτομερειακή ανάλυση συμπεριφοράς εφαρμογών
 • Αναγνώριση και αποτροπή άπειρων τεχνικών επιθέσεων
 • Απεριόριστες δυνατότητες μέσω διασύνδεσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare